English Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Toplumu Hizmetleri
Politikalar

Politikalar

Bağış ve Yardım Politikası

Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalmak kaydıyla sosyal amaçlı kurulan vakıflara, derneklere, okul, üniversite ve benzeri kurum veya kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir. 

Şirket bağış ve yardıma ilişkin politikasını hazırlayarak Genel Kurul’un onayına sunar. Genel Kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında Genel Kurul Toplantısı’nda ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. 

Şirket yatırımcı ve ortaklarına yüksek kazanç sağlama doğrultusundaki ana amacına uygun olarak ve esas sözleşmedeki sınırlar dahilinde bağış ve yardımların asgari düzeyde tutulmasını esas alır.

 

Bilgilendirme Politikası

Amaç ve Dayanak 
Şirketimiz bilgilendirme politikası ortaklarına, yatırımcılarına ve kamu dahil tüm menfaat sahiplerine Şirket’in faaliyetleri ile ilgili geçmiş dönem performansı ve gelecek beklentilerine ilişkin bilgi ve gelişmeler hakkında her türlü bilginin, tam zamanında, eksiksiz, doğru ve anlaşılabilir şekilde aktarılmasını teminen, Sermaye Piyasası Kurulu’nca çıkarılan “Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)” çerçevesinde hazırlanmış ve Yönetim Kurulu’nun onayıyla yürürlüğe girmiştir. 

Genel Esaslar 
Bilgilendirme Politikası, 
a. Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Borsa İstanbul (BİST) tarafından yapılan düzenlemeler ile uyumludur. 

b. Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri ve şeffaflık politikası çerçevesinde oluşturulmuştur. 

c. Kamu kurumları, ortaklarımız, hissedarlarımız ve potansiyel yatırımcılarımız, müşterilerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin doğru ve eksiksiz bilgiye zamanında ve eşit koşullarda ulaşmasını amaçlar. 

d. Kamuya açıklanacak bilginin, bu bilgiden yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde dolaysız, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve en uygun maliyetle ulaşılabilir olmasını temin eder. 

e. Ticari sır kapsamında bulunan veya açıklanmasında yasal sakınca bulunan bilgiler açısından kamuya açıklanma zorunluluğu doğurmaz. 

Yetki ve Sorumluluk 
Şirketimiz bilgilendirme politikasının izlenmesi ve değiştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğundadır. Yönetim Kurulu, Şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek ve bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu’na öneriler sunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi’ni, bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için ise Mali İşler Birimini görevlendirilmiştir. 

Bilgilendirme Araçları 
Kamunun aydınlatılması amacıyla, aşağıdaki bilgilendirme araç ve yöntemleri kullanılır: 
• Özel durum açıklamaları, 
• Finansal tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve faaliyet raporu,
• T. Ticaret Sicil Gazetesi ilanları, 
• Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun “e-Genel Kurul: Elektronik Genel Kurul Sistemi” 
• Basın bültenleri ve duyuruları, 
• Telefon, elektronik posta, fax ve diğer iletişim araçları, 
• Yatırımcı toplantı ve sunumları, 
• Kurumsal web sitesi, 
• “Bilgi Toplumu Hizmetleri” özgülenmiş alan 
Haber Kanalları / Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar. 

Özel Durum Açıklamaları  Sermaye Piyasası Kurulu’nca çıkarılan Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) çerçevesinde öngörülen işlem, olay ve gelişmelerin varlığı halinde, Tebliğ ekinde yer alan formata uygun olarak hazırlanan özel durum açıklamaları, eşzamanlı olarak Borsa İstanbul A.Ş.(BİST) ve BİST tarafından kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulmuş bulunan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (www.kap.gov.tr) iletilir ve yapılan açıklamaya en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde kurumsal web sitesinde yer verilir. Söz konusu açıklamalar, beş yıl süreyle kurumsal web sitesinde yer alır. Ayrıca, özel durum açıklamaları, kurumsal yatırımcılara elektronik ortamda dağıtılır. 

Ara Dönem ve Yılsonu Finansal Raporların ve Yıllık Faaliyet Raporunun Yayımı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde üçer aylık dönemler itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan finansal raporlar, mevzuatta öngörülen süreler içerisinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) iletilir. Anılan raporlara (www.garantileasing.com.tr) adresli kurumsal web sitesinde de yer verilir. 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi İlanları Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısı kararları ile sermaye artırımı dâhil her türlü Ana Sözleşme değişiklikleri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi aracılığıyla kamuya ilan edilir.

Kurumsal Web Sitesi 
Kurumsal web sitesi (www.garantileasing.com.tr) kamunun aydınlatılmasında aktif olarak kullanılır. SPK kurumsal yönetim ilkeleri paralelinde, kurumsal web sitesinde yer alan bilgiler, yabancı yatırımcıların yararlanması açısından İngilizce olarak da hazırlanır. 

Özel durum açıklamaları ve kamuya yapılan diğer duyurular ile Şirket’e ilişkin detaylı bilgi ve veriler, kurumsal web sitesinde yer alır. Kurumsal web sitesi, menfaat sahiplerinin bilgiye hızlı ve kolay erişimini sağlayacak şekilde organize edilir. Web sitesinde yer alan bilgiler sürekli güncellenir. Aynı zamanda, karşılaştırılabilirliği teminen geçmişe yönelik bilgiler, sistematize edilmiş şekilde kurumsal web sitesinde muhafaza edilir. Kaliteli bilgiye erişim imkanı olarak kurumsal web sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara önem verilir. 

Kurumsal web sitesinin güvenliği, Garanti Leasing’in teminatı altındadır. 

Tüm menfaat sahiplerinin soru, görüş ve bilgi talepleri Mali İşler Birimi tarafından en kısa sürede cevaplandırılır. Mali İşler Biriminin mektup adresi, telefon ve fax bilgileri ile e-posta adresi kurumsal web sitesinde, menfaat sahiplerinin bilgisine sunulur.

Bilgi Toplumu Hizmetleri  6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1524 üncü maddesinin uyarınca (www.garantileasing.com.tr) adresli kurumsal internet sitesi “Garanti Leasing Bilgi Toplumu Hizmetleri” bölümüne ayrılarak, kanunen yapılması gereken ilanlara yer verilmektedir. 

Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler 
Basın ve yayın organlarına Şirket adına açıklama yapmaya Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları yetkilidir. Menfaat sahiplerinin bilgi talepleri, ilgili Genel Müdür Yardımcısı ve Birim Müdürü tarafından karşılanır. 

Yürütme ve Değişiklik 
Bilgilendirme politikasının takibi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğundadır. 

Bilgilendirme politikası kapsamında kamunun aydınlatılması süreçlerinin etkinliği ve güvenilirliği, Yönetim Kurulu’nun gözetim ve denetimi altındadır. Politika metninde değişiklik yapma yetkisi Yönetim Kurulu’nda olup, yapılacak değişiklikler, değişikliği takip eden bir hafta içerisinde kamuya duyurulur ve kurumsal web sitesinde yayınlanır. Bilgilendirme politikasının uygulanması şirket yönetiminin sorumluluğundadır. 

Bilgilendirme politikasının yürütülmesinden sorumlu olan kişiler: 
Telefon :+90 212 365 30 00 
Faks : +90 212 365 30 01 
E-mail : GLYatirimciIliskileri@garantileasing.com.tr 
Arzu İNCE- Mali İşler Birim Müdürü 
Mine DELİLOĞLU- Mali İşler Birim Yöneticisi 
Simge ÇELİK- Mali İşler Birim Yöneticisi

 

İnsan Kaynakları Politikaları

İnsan Kaynakları Politikamız;
Garanti Leasing'in hedefleri çerçevesinde gerekli olan yeterlilik ve yetkinliklere sahip fikir üreten ve değer yaratan bir ekip oluşturmayı amaçlıyoruz. 

İşe Alım:
Başarımızın ardındaki en önemli itici gücün çalışanlarımız olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda şirketimize ihtiyacımız olan pozisyonların gerektirdiği yetkinlik ve yeterliliklere sahip adayları kazandırmayı hedefliyoruz. Fırsat eşitliğini her zaman önemsiyoruz ve bizi tercih eden adaylara gerekli geribildirimleri verme konusunda hassas davranıyoruz. 

İşe alım sürecinde aranılan kriterler pozisyonlara göre değişkenlik gösterir ancak her pozisyon için beklentimiz Garanti Leasing'in değerleri ve politikaları doğrultusunda temel yetkinlikleri karşılayan adaylardır. 

İşe girişte aranan nitelikler:
Şirketimizin ihtiyaçlarına yönelik olarak deneyimli ya da deneyimsiz çalışanlara ihtiyaç duyulması durumunda görev ve birim adı belirtilerek ?Kariyer.net? internet sitesinde ilanlar yayınlanmaktadır. 

Ücretlendirme ve Yan Haklar:
Ücretlendirme politikamız temel olarak adil ve rekabetçi bir anlayışa dayanmaktadır. Ücretler yılda 12 kez ödenir ve yılda iki kez ülkemizin yaşam standartı koşulları ile şirket politikalarımız doğrultusunda ayarlanır. Yıl içinde uygun görülen sıklıkta sektör ücret araştırmaları yapılır. Garanti Leasing'in şirket içi ve dışı ücret dengeleri ve politikaları gözden geçirilir. Çalışanlarımıza sunduğumuz yan olanaklar arasında grup sağlık sigortası, hayat sigortası, yemek ve ulaşım hizmetleri, pozisyona göre şirket aracı, mobil telefonlar ve yılda bir kez şirket performansı çerçevesinde değerlendirilen prim sistemimiz bulunmaktadır. 

Kariyer Gelişimi ve Performans Yönetimi: Garanti Leasing'in başarısının çalışanlarımızın yaratıcılık ve performanslarına bağlı olduğunu biliyoruz. Kariyer Gelişimi ve Performans Yönetimi ile amaçladığımız şirketimizin hedefleri doğrultusunda koşabilen bir takım yaratmak, kişisel gelişime fırsat tanımak, şirket içi hareketliliği sağlayarak kariyer olanaklarını çeşitlendirmek ve işimizi geliştirecek yeni fikirlerin oluşumunu desteklemektir. 

Performans Değerlendirme sürecimiz görev bazında hazırlanan performans değerlendirme formları ile iş hedeflerimizin ölçümüne ve kişisel gelişim alanlarının değerlendirilmesine dayanmaktadır. Yılda bir kez uygulanan değerlendirme sürecimiz yönetici ve çalışanlarımız arasında yüzyüze iletişimi ön plana çıkartan açık iletişime dayalı bir anlayışı destekmektedir. Performans süreci yıl içindeki iş çıktılarının değerlendirmesi ile birlikte kariyer ve eğitim ihtiyaclarına odaklanmak için önemli bir fırsattır. 

Eğitim:
Garanti Leasing'in hedeflerine ulaşmasında en önemli etkenlerden ihtiyaçlarımıza uygun eğitim programlarının gerçekleştirilmesidir. Eğitim programlarımızı çalışanlarımızın kariyerlerinde bir yatırım olarak görüyor ve Garanti Bankası Eğitim Müdürlüğünün sağladığı imkanlarla iş süreçlerimizin verimli işlemesine ve çalışanlarımızın kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak programları seçmeyi hedefliyoruz.

 

Kar Dağıtım Politikası

Garanti Finansal Kiralama A.Ş. (Şirket) Kâr Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayımladığı mevzuat, düzenleme ve kararlar ile Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde; Kurumsal Yönetim uygulamaları, Şirketimizin stratejileri ile finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin ihtiyaçları arasındaki hassas denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir. 

Şirketimiz dağıtılacak kâr payı miktarını, kâr payı dağıtım oranı ve kâr payının ödenme şeklini (nakit ve / veya bedelsiz), ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından alınan kararlar doğrultusunda belirler. 

Şirketimizin kâr dağıtımında imtiyaz bulunmamakta olup, kâr dağıtımında kıstelyevm esası uygulanmaksızın, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır. 

Kâr payı, dağıtımına karar verilen Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nde kâr payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır. 

Yönetim Kurulu’nun, Genel Kurul’a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgiye kâr dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir ve Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve Şirketimizin internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır. 

Kâr dağıtım politikamızda bir değişiklik yapılması durumunda bu politika genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulur, bu değişikliğe ilişkin Yönetim Kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve ortaklığın kurumsal İnternet sitesinde kamuya açıklanır.

 

Kıdem ve İhbar Tazminatı Politikası

Şirketimiz, çalışanlarına yönelik tazminat politikasını uygularken yürürlükteki 22.05.2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerini esas almakta ve Kıdem Tazminat Politikasını işbu kanun hükümleri çerçevesinde belirlemektedir.

Bu çerçevede: 
Kıdem Tazminatı, 4857 sayılı İş Kanununun Geçici 6’ncı maddesinde belirtilen kıdem tazminatı fonuna ilişkin kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca işçilerin kıdem sürelerine ilişkin kıdem tazminatı hakları saklıdır. İş Sözleşmesi 4857 sayılı kanunda öngörülen durumlardan birisi ile sona eren ve en az 1 yıllık hizmet süresini doldurarak Kıdem Tazminatı almaya hak kazanan personele veya personelin ölümü halinde kanuni mirasçılarına, kanunun ilgili maddeleri gereğince personelin çalışma süresi ve ücreti baz alınarak kıdem tazminatı verilir.

İhbar Tazminatı,  4857 sayılı kanunun 17’nci maddesine istinaden personelin kıdemine göre kanunda öngörülen sürelerde iş sözleşmesinin fesih edileceği personele bildirilmek suretiyle ve iş arama izni de verilerek veya personele ihbar süresinin sonuna kadar olan ücreti nakden ödenmek suretiyle uygulanır.

 

Suistimal ve Etik Dışı Davranışları Önleme Politikası

TANIMLAR
Üst Yönetim: Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu ile Üst Düzey Yönetimi ifade eder.

Üst Düzey Yönetim:  Şirket Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarını ifade eder.

Denetim Komitesi:  kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin etkinliği ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim kuruluşlarının yönetim kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, faaliyetlerini düzenli olarak izlemekle görevli ve sorumlu olan komite.

Disiplin Kurulu:  Yasalara ve Garanti Finansal Kiralama Etik İlkeleri ile Personel Yönetmeliği'ne aykırı işlem, uygulama ve davranışların incelenerek, Personel Yönetmeliği?nde belirlenen idari yaptırımların karara bağlandığı bir başkan ve yeteri kadar üyeden oluşan kuruldur.

Yöneticiler: Şirket?in Birim ve Bölge yöneticileridir.

Mevzuat: Şirket?in faaliyetleri ile ilgili her türlü kanun, yönetmelik, tebliğ, gerekçe, düzenleme, sirküler ve kararlar.

İç Denetim: Bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir.

İç Kontrol: Şirket?in varlıklarının korunmasını, faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde Kanuna ve ilgili diğer mevzuata, Şirket içi politika ve prosedürlere uygun olarak yürütülmesini, muhasebe ve finansal raporlama sisteminin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve bilgilerin zamanında elde edilebilmesini sağlayan sistemsel ve idari yapılanmaların tümüdür.

Risk Yönetimi : Şirket?in gelecekteki nakit akımlarının ihtiva ettiği risk getiri yapısını, buna bağlı olarak faaliyetlerin niteliğini ve düzeyini izlemeye, kontrol altında tutmaya ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik olarak belirlenen politikalar, uygulama usulleri ve limitler vasıtasıyla; maruz kalınan risklerin tanımlanması, ölçülmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesidir.

Risk:  Bir işleme ya da faaliyete ilişkin maddi veya manevi bir kaybın ortaya çıkması veya bir giderin ya da zararın oluşması halinde ekonomik faydanın azalması ihtimalidir.

Operasyonel Risk: Şirket içerisinde kontrollerdeki aksamalar sonucu hata ve usulsüzlüklerin gözden kaçmasından, şirket yönetimi ve personeli tarafından zaman ve koşullara uygun hareket edilememesinden, şirket yönetimindeki hatalardan, bilgi teknolojisi sistemlerindeki hata ve aksamalar ile deprem, yangın ve sel gibi felaketlerden veya terör saldırılarından kaynaklanabilecek zarar olasılığıdır.

İtibar Riski: Faaliyetlerindeki başarısızlıklar ya da mevcut yasal düzenlemelere uygun davranılmaması sonucunda kuruma duyulan güvenin azalması veya kurumun itibarının zedelenmesi ile ortaya çıkabilecek kaybı ifade eder.

Etik İlkeler : İnsanların toplum içindeki davranışlarını ve birbirleriyle ilişkilerini düzenlemek amacıyla başvurulan kurallar dizisi, başka insanları davranışlarını olumlu ya da olumsuz biçimde yargılamakta kullanılan ölçütler bütünüdür.

Suistimal: Diğer kişileri aldatmak, etkilenen kişi veya kurumun kayba uğraması ve yapanın bir kazanç elde etmesi amacıyla yapılan kasıtlı eylem veya eylemleri ifade eder.

Hile: Bir çalışanın içinde bulunduğu işletmenin kaynaklarını ve varlıklarını kasıtlı olarak uygun olmayan bir biçimde kullanarak veya ele geçirerek haksız kazanç sağlamasıdır.

Hile Üçgeni: Suistimalin üç ana nedeni olarak gösterilen baskı, fırsat ve haklı gösterme unsurlarını bir arada toplayan çatıdır.

Bildirim : Kurumlarda yasa dışı ve etik değerlere uygun olmayan davranış ve eylemlerin, kurum içinde ya da kurum dışında başka kişilere veya kurumlara zarar vermemesi için, iyi niyetli bilgi sahibi kişiler (çalışanlar, paydaşlar) tarafından, sorunları çözme güç ve yetkisine sahip, kurum içindeki ve kurum dışındaki otoritelere bildirilmesini ifade eder.

Suistimal Risk Matrisi: Şirket?in ürün ve süreçlerindeki suistimal risklerinin etki ve olasılıklarına göre karşılaştırılması ve alınması gereken önleyici/düzeltici tedbirlerin belirlenmesinde kullanılan yapı.

Soruşturma: Suiistimal veya usulsüzlük zannı, iddiaları ya da şikayet üzerine, işlem ve eylemlerin kanun, kararname veya ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğunun araştırıldığı ve idari veya kanuni yaptırımlara esas teşkil eden, sadece Denetim Komitesi veya İç Denetim Müdürü tarafından başlatılabilen ve yalnızca İç Denetim Üyeleri tarafından gerçekleştirilebilen çalışmalar.

AMAÇ VE KAPSAM
Garanti Finansal Kiralama A.Ş. (bundan sonra "Şirket" olarak anılacaktır) Suistimal ve Etik Dışı Davranışları Önleme Politikası?nın öncelikli amacı, Şirket içinde her türlü suistimal eylemine karşı bilinç oluşturarak dürüst ve güvenilir çalışma ortamı şartlarını geliştirmektir. Bu politika kapsamında suistimal eylemlerinin tanımının yapılarak ortak bir bakış açısı ve farkındalık oluşturulması, olası eylemlerin engellenmesi ya da kısa sürede tespit edilmesi ve sonrasında alınması gereken aksiyonların belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Şirkete karşı girişilebilecek olan suistimal eylemlerinin engellenmesine yönelik olarak, kontrollerin tesis edilmesi, geliştirilmesi ve iyileştirmelerin yapılması için sistematik ve bütüncül bir yaklaşımla Şirket genelinde tüm çalışanların sorumluluklarının açıklanmasına çalışılmaktadır.

Bu politika, Şirket nezdinde yaşanabilecek tüm iç ve dış suistimal olaylarını kapsamakta olup yalnızca çalışanlar tarafından değil Şirket ile ilişkisi bulunan tüm paydaşlar tarafından gerçekleştirilebilecek suistimal eylemlerine -eylemi gerçekleştirenlerin görevine, pozisyonuna ya da kıdemine bakılmaksızın- istisnasız olarak uygulanacaktır.

Şirket olarak, içeriden veya dışarıdan yapılabilecek suistimal tehditlerinin mümkün olan en düşük risk seviyesine indirilmesinin sağlanması hedeflenmektedir. Bu doküman Şirket Personel Yönetmeliği ve Etik İlkeler Kılavuzu?ndaki ifadeler saklı kalmak kaydıyla; ortak bir bakış açısı sağlaması amacıyla suistimale ilişkin birtakım genel bilgileri ve Şirket?in suistimal risk yönetimi uygulamaları ile suiistimal aksiyon planını kapsamaktadır.

SUİSTİMAL NEDİR?

SUİSTİMAL TANIMI
Türkçede suistimal, hile, dolandırıcılık gibi anlamları içeren İngilizcedeki "fraud" kavramının literatürde birden fazla tanımı bulunmakla beraber aşağıda bu kavramla en çok özdeşleşen suistimal ve hile kavramları tanımlanmıştır.

"Suistimal, diğer kişileri aldatmak, etkilenen kişi veya kurumun kayba uğraması ve yapanın bir kazanç elde etmesi amacıyla yapılan kasıtlı bir eylemdir."

"Hile, bir çalışanın içinde bulunduğu işletmenin kaynaklarını ve varlıklarını kasıtlı olarak uygun olmayan bir biçimde kullanarak veya ele geçirerek haksız kazanç sağlamasıdır."

Hile, dolandırıcılık, zimmet, yolsuzluk ve diğer tüm usulsüz aktiviteleri kapsayan suistimal ve etik dışı davranışların başlıca örnekleri aşağıda belirtilmekle beraber söz konusu kavramlar bu örneklerle sınırlı değildir.

-Çalışanları, yöneticileri, müşterileri ve diğer paydaşları aldatıcı ve hileli tüm davranışlar,
-Şirket veya müşterilere ait para, menkul kıymet, fon ve diğer tüm varlıkların zimmete geçirilmesi,
-Şirket içi bilgilerden yararlanarak kendisi veya yakınları adına haksız menfaat sağlanması,
-Şirketin gizli ve özel bilgilerinin dışarıya sızdırılması,
-Performans ve prim sistemini yanıltmaya yönelik her türlü davranış,
-Kendisi veya yakınları adına yarar sağlamak amacıyla yetkilerin kötüye kullanılması

Bir çalışanın yukarıda belirtilen maddeler haricinde ahlaki, etik ve davranışsal özellikleri açısından uygunsuz tavır ve hareketler sergilemesi durumunda söz konusu durum "suistimal" kapsamında değerlendirilmez ve bu tip durumlar Disiplin Kurulu tarafından Personel Yönetmeliği?nin ilgili maddeleri uyarınca çözüme kavuşturulur.

SUİSTİMAL NEDEN OLUR?
Suistimal oluşmasının temel sebebi uygun ve etkin iç kontrol sistemlerinin bulunmamasıdır. İç kontrol sistemleri etkin bir şekilde tasarlanmış olsalar da bu kontrollerin eksik uygulanması ve/veya hiç uygulanmaması kontrollerin aşılmasına imkan tanıyabilmektedir.

Uygulaması yönetim tarafından kontrol edilen, sistemsel ve idari unsurlardan oluşan güçlü bir iç kontrol yapılanması, önceden belirlendiği gibi etkin bir şekilde uygulanması durumunda suistimal fırsatlarını azaltabilecektir.

SUİSTİMAL BİLEŞENLERİ VE KATEGORİLERİ
Suistimal olaylarının temelinde, hile üçgeni  olarak da adlandırılan baskı (pressure), fırsat (opportunity) ve haklı gösterme (rationalization) unsurları yatar.

Baskı; Birçok farklı neden, ekonomik problemler, gerçekçi olmayan hedeflerin yarattığı baskı vs., kişileri suistimal yapmaya yöneltebilir.

Fırsat; Sahtekarlar/dolandırıcılar bu işlemi gerçekleştirebilmek için fırsata ihtiyaç duyarlar. Yapılacak suistimalin tespitinin güç olduğunu düşündüklerinde eyleme geçerler.

Haklı Gösterme (Rasyonalizasyon); Yapılan suistimalin yanlış olduğu bilinmesine rağmen işlemin akla uygun hale getirilerek kişinin kendini haklı görecek bahaneler üretmesidir.

Suistimal olayları esas olarak Kurum İçi Suistimal ve Kurum Dışı Suistimal olarak 2 ana başlıkta toplanabilir.

Şirket İçinden Girişilen Suistimal Eylemleri:
Her kademede çalışan tarafından, kendi kendilerine ya da Şirket içinden veya dışından başkalarıyla birlikte yapılan suistimallerdir. Bu tip girişimler, Operasyonel Risk Yönetimi?nin bir parçası olarak ve finansal kayıplar oluşturacak potansiyel riskler olarak dikkate alınır. 

Şirket içi suistimal aynı zamanda Şirket için itibar riski olarak da görülmektedir.

Şirket içi suistimalin oluşmaması için önleyici tedbirlerin alınması zorunludur. Önleyici tedbirlerin varlığı ve etkin olarak uygulanması, herhangi bir girişim olması halinde ortaya çıkabilecek mali ve mali olmayan olumsuz etkilerden Şirketi korur. Bu amaçla Şirket tarafından iş akışları oluştururken önleyici tedbirlere ilişkin olarak kontrol mekanizmaları ve politikaları göz önünde bulundurulur.

Şirket içi suistimalin tespiti, suistimal önlenmesi sürecini tamamlar niteliktedir. Suistimalin tespit edilmesi önleyici politikaların, süreçlerin ve kontrollerin etkinliğini gösterir.

İç denetim, Şirket içi suistimallerin tespiti için önemli bir araçtır. Bu nedenle Şirkette, uygun aralıklarla risk odaklı iç denetimler yapılır. Etkili bir denetim sağlanması için denetim personelinin bilgiye zamanında ulaşmasını sağlayacak teknolojik olanaklar sağlanır.

Şirket tarafından tüm kademedeki personel, usulsüzlüklerin raporlanması konusunda bilinçlendirilir. Şirket bu bildirimler için güvenli iletişim sistemleri kurar, bu türden sistemlerin varlığı suiistimal yapanların ortaya çıkartılması olasılığını artırır. Bu iletişim sistemlerin varlığı, personele Şirketin suistimal konusunda toleransı bulunmadığını gösterir.

Şirket Dışından Girişilen Dolandırıcılık Eylemleri
Şirket dışından gerek müşteriler gerekse 3. Şahıslar tarafından organize ya da bireysel olarak yapılan ve Şirketi ya da müşterileri zarara uğratarak haksız kazanç elde etmeye çalışılan dolandırıcılık eylemleridir.

Dış dolandırıcılık girişimleri Operasyonel Risk Yönetimi?nin bir parçası olarak ve finansal kayıplar oluşturacak potansiyel riskler olarak dikkate alınır. Dış dolandırıcılık girişimleri ayrıca Şirket için bir itibar riski ve müşteri memnuniyetsizliği riski olarak görülmektedir.

Şirket dışı dolandırıcılıkların kayıp oluşmadan engellenebilmesi için önleyici tedbirler alınmaktadır. Önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanması Şirketi ve müşterileri dolandırıcılık olaylarından kaynaklanabilecek kayıplardan korur. Dış dolandırıcılık olaylarının gerçekleşebileceği tüm Şirket süreçleri ve işlemleri risk kriterlerine göre izlenerek gerekli aksiyonlar vakit kaybetmeden alınır.

Şirket tarafından hazırlanan yeni ürün, süreç ve akışlar oluşturulurken dış dolandırıcılık riskleri yönünden incelenir ve olası tedbirler alınır. Güncel dolandırıcılık trendleri takip edilerek gerekli önlemlerin alınması sağlanır

Dış dolandırıcılık eylemlerinin zamanında tespit edilerek kayıpların önlenmesi dolandırıcılık izleme sistemlerinin etkinliğini gösterir niteliktedir. Şirket dış dolandırıcılıkların tespiti için gerekli izleme mekanizmaları ve teknolojik altyapıyı kurar ve riskli görülen işlemler için gerekli incelemeleri yapar.

Şirket tarafından her kademedeki personel, dış dolandırıcılık olayları konusunda bilinçlendirilir. Gerçekleştirilen işlemlerde karşılaşılabilecek dış dolandırıcılık girişimleri, örnek olay ve olası senaryolar ile ilgili personele aktarılır. Genel olarak iki tip dolandırıcı profili mevcuttur;

Fırsatları Kullananlar: Bunlar kurallara saygılı kişiler olmakla birlikte sahtekarlık/dolandırıcılık için fırsat gördüklerinde yapan kişilerdir. Şirketin büyük kaynakları olduğu fikrine sahiptirler.

Profesyonel Sahtekarlar: Bunlar yaşamlarını/kazançlarını sahtekarlık/dolandırıcılık yaparak kazananlardır. Tespit edilene kadar sahtekarlık/dolandırıcılık yapmayı sürdürürler. Profesyonel sahtekarların/dolandırıcıların profilleri daha büyük ve karmaşık dolandırıcılıkları yapabilmek için gruplara ve organize suçlara kadar genişleyebilir.

Şirkette ve benzer şirketlerde yaşanan örneklere istinaden suistimal eyleminde bulunan çalışanların bazı ortak özellikleri olduğu görülmektedir. Uzun yıllardır aynı birimde/bölgede çalışan, gelirinin çok üzerinde harcama yapan, borçluluğu yüksek olan, kumar/bahis alışkanlığı bulunan, müşterilerle olağandışı yakınlaşma ve ilişki içerisinde olan, uzun süredir izne çıkmayan ve izne çıkma konusunda isteksiz davranan personel suistimal şüphesi uyandırmalıdır. Buna karşın bu özelliklerden bir veya birkaçını taşıyan personelin mutlaka suistimal yaptığı veya yapacağı anlamına gelmediği akıldan çıkarılmamalıdır.

SUİSTİMAL RİSK YÖNETİMİ

Şirkette çalışan her personelin suistimal riskinin yönetimi için katkı sağlama sorumluluğu ve görevi bulunmaktadır.

En üst seviyeden başlamak üzere tüm yöneticiler, Şirket içinde iç kontrol sistemlerinin geliştirilmesi ve etkin bir şekilde uygulanması ve bu yolla da anti-suistimal kültürünü benimsetmekte personele öncülük eder ve cesaretlendirir.

İlgili birim veya bölge yönetiminin, iç kontrol sisteminin tasarlanması ve etkin bir şekilde uygulanması ile bilgi güvenliğinin tesis edilmesinden sorumlu olduğu unutulmamalıdır.

Güçlü suistimal yönetiminin temeli liderliği, etik davranışı, şeffaflığı, hesap verilebilirliği ve performansı ödüllendiren yönetişim yapılanmasıdır. Şirkette bu yapıyı kurmak, iç kontrol ve risk yönetimi uygulamalarını denetlemek genel olarak Yönetim Kurulu, özel olarak ise Denetim Komitesi?nin sorumluluğundadır.

Şirket olarak suistimale hiçbir şekilde tolerans gösterilemez. Çalışanların, Etik İlkeler Kılavuzu ve Personel Yönetmeliği?nde belirtildiği üzere doğruluk ve dürüstlükle sorumlu oldukları görevleri yerine getirmeleri beklenir. Şüphelenilen, girişilen ya da ispatlanan tüm suistimal eylemleri soruşturulacak ve yürürlükteki mevzuat ve yönetmeliklerimize uygun idari ve cezai yaptırımlar uygulanacaktır. 

Şirketin suistimalden korunmak için 4 temel stratejisi bulunmaktadır.

ETİK İLKELER VE DOĞRULUK KÜLTÜRÜ

Şirket, suistimalin önlenmesi, engellenmesi ve suistimal riskinin mümkün olan en düşük seviyeye indirilmesinin sağlanması için suistimalin önlenmesi kültürünü tesis etmenin gerekliliğine inanmaktadır.

En ikna edici ve etkili suistimalden korunma yöntemi, Üst Yönetim tarafından, tüm seviyedeki çalışanları Şirketin kaynaklarını ve itibarını korumaları için teşvik eden çalışma ortamının tesis edilmesidir.

Bunun için Şirket;
- Tüm çalışanlar tarafından içselleştirilmiş ve uyulması zorunlu Etik İlkelerin belirlenmesi,
Etkin iç kontrol sistemlerinin kurulması,
- Yönetici ve çalışanların suistimal ve etik ilkeler konusunda eğitilmesi,
- Suistimalin oluşması durumunda istisnasız bir şekilde etkin ve hızlı soruşturma yapılması,
- Tüm suistimal eylemleri için uygun disiplin cezalarının verilmesi,
- İşe alımlarda, görev tanımının risklilik seviyesine bağlı olarak detaylı özgeçmiş kontrolleri yapılması,
- Benzer suistimal eylemlerinin önlenmesi için süreçlerin gözden geçirilmesi

konularında gereken aksiyonları alacaktır.

RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL ORTAMI:

Suistimal risk kriterlerinin tespiti ve etkin kontrollerin tesis edilmesi olarak ifade edilebilecek risk yönetimi, suiistimal kontrollerinin en önemli elementidir. Şirket, yıllık olarak ya da süregelen risk değerlendirme sürecinin yönlendirmesine paralel olarak daha kısa sürelerde, süreçlerdeki riskin büyüklüğü ve etkisine göre suistimale açık noktaları detaylı olarak değerlendirecektir.

Denetim Komitesi,
- Suistimal riskinin azaltılmasına yönelik aksiyonların uygulanmasını denetleyecek,
- Suistimal riskinin azaltılması için gereken aksiyonların alınmaması durumunda, uygun aksiyonların alınması için Yönetim Kurulu?na raporlama yapacaktır.

Üst Yönetim,
- Suistimalin tespit edilmesi, raporlanması ve önlenmesi için belirlenen risklerin büyüklüğü ve etkisiyle orantılı kontrollerin tesis edilmesi,
- Çalışanın tespit ettiği/şüphelendiği suistimal olaylarını raporlaması için uygun ortamın tesis edilmesinden sorumlu olacaktır.

FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI VE EĞİTİM

Suistimal farkındalığının artırılması ve bu konuda çalışanların eğitilmesi, suistimalin önlenmesi ve tespit edilmesini destekleyen en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Şirket, çalışanlarının etik davranışlar ve suistimal kontrolleri konusundaki farkındalıklarını artırmayı sağlayacak önlemleri alacaktır.

Suistimal farkındalığını artırmaya yönelik eğitimler;
- Suistimalin tanımı ve bileşenleri,
- Etik davranışların gerekliliği ve suistimal ile mücadelenin her çalışanın görevi olduğu,
- Suistimal ve Etik Dışı Davranışları Önleme Politikasının detayları,
- Suistimal riskine yönelik uyarı sinyalleri,
- Şüphelenilen ya da tespit edilen suistimal eylemlerinde yapılması beklenenler,
- Suistimalin önlenmesi konusunda, yönetimin, denetçilerin ve çalışanların sorumlulukları, konularını içerecektir.

GÖZDEN GEÇİRME SÜRECİ ve SUİSTİMAL RİSK MATRİSİ

Şirket sistemi ve uygulamalarının sürekli değişen yapısı göz önünde bulundurulduğunda Şirketi suistimal riskine karşı güvende tutmak amacıyla hazırlanmış olan politika, prosedür ve kontroller düzenli olarak gözden geçirilerek güncellenir. Şirket bir suistimal olayına maruz kaldığında bu olay tüm yönleriyle tanımlanarak politika, prosedür ve kontroller benzer suistimal risklerinin tekrarlanmasını önlemek adına yeniden gözden geçirilir.

Şirket, iç ve dış dolandırıcılığı engellemek adına suistimal risklerini ve bu risklerin tespitini sağlayabilecek erken uyarı sinyallerinin belirlenmesi için bir risk matrisi oluşturur. Risk matrisi yaşanan dolandırıcılık olaylarıyla beraber gerektiğinde güncellenir.

Ayrıca her birim ve bölge, kendi sorumluluğuna giren süreçlerdeki suistimale açık veya kontrol eksikliği olabileceğini düşündüğü noktaları belirli sürelerle gözden geçirir. Şirket içi veya dışında yaşanan suistimal örneklerinden hareketle suistimal risk değerlendirmesinin tek seferlik değil, yaşayan bir süreç olarak Şirket içinde tesis edilmesi gerekmektedir.

SUİSTİMAL AKSİYON PLANI

Suistimal aksiyon planı; bildirim kanallarından iletilen, periyodik ve bağımsız denetim ve incelemelerde ortaya çıkan suistimal olaylarının veya suistimal şüphesi taşıyan durumların ele alınıp gerekli inceleme ve soruşturmaların başlatılması ve sonuçlandırılmasında yol göstermesi amacıyla oluşturulmuştur.

Bu plan, tüm iç ve dış suistimal olaylarını kapsamakta olup yalnızca çalışanlar tarafından değil Şirket ile ilişkisi bulunan tüm paydaşlar tarafından gerçekleştirilen suistimal eylemlerinde, eylemi gerçekleştirenlerin görevine, pozisyonuna ya da çalışılma süresine bakılmaksızın istisnasız olarak uygulanacaktır.

SUİSTİMAL TESPİTİ

Suistimal olaylarının ortaya çıkışları genellikle,
- Müşteri tarafından yapılan itiraz ve şikayetler,
- Yöneticiler ya da çalışan tarafından yapılan kontroller neticesinde tespitler,
- Periyodik denetimler sırasında yapılan tespitler,
- 3. şahıslar veya yasal otoriteler tarafından yapılan bildirimler

aracılığıyla olmaktadır.

Yukarıda belirtilen kanallarla gelen bildirim ve tespitler en üst seviyede dikkat ve özen ile incelenmektedir. Görünüşte şüpheli olarak değerlendirilen eylemlerin mantıklı açıklamaları olabilir ya da yapılan bildirim kötü niyetli olabilir. Her durumda konunun incelenmeye başlamasından sonuçlandırılmasına kadar geçecek olan süre zarfında gizlilik ve ketumiyet esastır.

SUİSTİMAL ŞÜPHESİ OLUŞTUĞUNDA YAPILMASI GEREKENLER

Şirket çalışanları; bir suistimal eyleminin gerçekleştiğini ya da teşebbüs edildiğini düşündükleri durumlarda derhal bir üst yöneticisine bu durumu bildirmekle yükümlüdürler. Personel, suiistimal eyleminin bir üst yöneticisi tarafından işlendiğini düşünüyor ise ?Bildirim Yöntemleri? başlığında belirtilen kanallardan İç Denetim Birimine doğrudan bilgilendirme yapmalıdır.

Yöneticiler tarafından ön değerlendirme yapıldıktan sonra, eylemin ?Bildirim Konuları? başlığında belirtilen suistimal eylemlerinden birisi olduğu kanaatine varılması durumunda gecikmeksizin gerekli bildirim yapılmalıdır.

Suistimal şüphesinin oluşması durumunda, ilgili birimin yöneticisi kanıtların karartılmasını ya da orijinal evrakın yok edilmesini engellemekle yükümlüdür. Söz konusu evrak yapılacak soruşturma ve yasal bildirimlerde kullanılmak üzere güvenli bir yerde saklanmalıdır.

Yapılan bilgilendirmeler İç Denetim Birimi tarafından değerlendirilerek, incelemenin sonlandırılmasına ya da soruşturma açılmasına karar verilir.

BİLDİRİM YÖNTEMLERİ

Çalışanların gözlemlediği veya şüphelendiği suistimal tanımı kapsamındaki olayların, İç Denetim Birimi?ne zaman kaybetmeksizin bildirilmesi gerekmektedir.

Bildirimi yapan kişi doğrudan GL-İç Denetim  e-posta adresine şirket e-posta adresinden bildirimde bulunabileceği gibi telefonla da aynı bildirimiyapabilir.
İç Denetim Birimi, Şirket içinden ve dışından gelen, suistimal tanımı kapsamına giren her türlü bildirimi tarafsızlık prensibi içerisinde titizlikle inceler ve gerekli aksiyonun alınması için zaman kaybetmeksizin inceleme ve soruşturma faaliyetlerini başlatır.

BİLDİRİM KONULARI

Personelin bildirimde bulunması beklenen uygulama, işlem ve eylemler aşağıda belirtilmiştir:
- Şirketin Etik İlkelerine aykırı uygulamalar ve eylemler,
- Şirketin yönetim ilkelerine, prosedürlerine ve politikalarına ya da oluşturulan uygulama pratiklerine aykırı işlemler,
- Şirketin güvenilirliğini, şeffaflığını ve imajını zedeleyebilecek eylemler,
- İş yerinde olan genel ahlaka ve çalışma ahlakına aykırı uygulamalar, cinsel taciz eylemleri,
- Yürürlükteki kanun ve düzenlemelere aykırı uygulamalar,
- Şirket kaynaklarının kötüye kullanılmasına ve israfına neden olan uygulamalar,
- Dürüstlüğe aykırı ve hileli tüm eylemler,
- Evrak, hesap ve diğer kayıtlarda yapılan silme, sahtekarlık ve tahrifatlar,
- Şirket veya müşterilere ait para, menkul kıymet, fon ve diğer tüm varlıkların usulsüz olarak kendine menfaat sağlamak amacıyla kullanılması,
- Şirkete ait işlemlerinin uygun olmayan şekilde kayıt altına alınması, hatalı ve yanıltıcı finansal raporlama yapılması,
- Rüşvet alma ya da rüşvet vermek suretiyle yapılan tüm yolsuzluklar,
- Şirketteki konumunu kullanarak üçüncü şahıslardan menfaat temin etme, Etik İlkeler Kılavuzunda belirtilen sınırların üzerinde hediye kabul edilmesi,
- Hırsızlık, Şirkete ait varlıkların kötüye kullanılması,
- Müşteriye ait sır niteliğindeki bilgilerin 3. şahıslar ve şirketteki yetkisiz kişilerle paylaşılması
- Şirketin satın alma politikasına aykırı olarak yapılan alımlar, tedarikçilerle olan ilişkilerde Şirket zararına ve/veya kişisel zenginleşmeye imkan tanıyan her türlü faaliyet,
- Şirkette ve Şirkette olmamakla birlikte alışkanlık düzeyinde kumar, iddia ve bahis oynayan personel,
- Müşteri bilgisi dışında bir hizmetin satılması veya verileceği söylenen bir hizmetin sözleşmeye konu edilmeden fiyat avantajı sağlanması, performans sistemini manipüle etmeye yönelik her türlü eylem,
- Usulsüz kredi kullandırımı, kredibilitesi yetersiz kişilerin, sistemimizde kayıtlı bilgileri üzerinde oynama yapılarak Genel Müdürlük birimleri ve sistemsel karar mekanizmalarının yanıltılması ve bu yolla kredi tahsis edilmesinin sağlanması,

Yukarıda sayılan işlemler meydana geldiğinde ya da meydana gelme olasılığının bulunduğu hallerde personel bildirimde bulunmalıdır. Personelin aykırı hareketlere göz yumması ve gerekli bildirimleri zamanında yapmamış olması konunun ortaya çıkması durumunda başlatılan soruşturmalarda kendisinin de sorumluluğunun aranması ve Disiplin Komitesi?ne çıkarılması sonucunu doğuracaktır.

Personelin yanlış olduğunu bildiği ya da kasten yanlış bilgilendirme amacıyla yaptığı bildirimler İç Denetim tarafından değerlendirilerek hatalı bildirimi yapan personel sorumluluğu aranmak üzere Disiplin Kurulu?na çıkartılır.

SORUŞTURMA YAPILMASI

İç Denetim Birimi tarafından soruşturma kararı alınması durumunda, soruşturma çalışmaları için gereken tüm kaynaklar tesis edilir. Soruşturma eyleminin boyutuna göre yeterli sayıda İç Denetim Personeli görevlendirilerek soruşturma çalışmaları başlatılır. Soruşturma ile görevlendirilen İç Denetim Personelinin yetki ve sorumlulukları İç Denetim Birim Yönetmeliğinde tanımlanmıştır.

Soruşturma kapsamında bilgisine veya ifadesine başvurulan personel, kendisine yöneltilen her türlü soruyu ve bilgi talebini zamanında, doğru ve eksiksiz bir şekilde karşılamalıdır. 

Soruşturma esnasında kendisiyle iletişime geçilen personelin;
- Olayı açıklığa kavuşturma niyetiyle de olsa şüpheli şahısla doğrudan iletişime geçmemesi,
- İç Denetim Birimi ve Hukuk Birimi yönlendirmesi ve desteği olmaksızın, Şirket dışı kişi veya kurumlarla olaya ilişkin şüphe, iddia ve gerçekleri paylaşmaması, gerekmektedir.

İç Denetim Birim Yönetmeliği Madde 11?de belirtildiği üzere, soruşturma sırasında;
- Personelin iş başında kalmasının Şirket için zararlı ve/veya soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi ve kanıtların toplanması açısından sakıncalı görülmesi,
- Para, kıymetli evrak ve diğer evrak ile kayıtların yazılı isteğe rağmen haklı bir gerekçe bulunmaksızın ibraz edilememesi,
- Mevzuat bakımından suçun oluştuğuna dair yeterli delil bulunduğu yönünde kanaat oluşması durumunda İç Denetim Müdürü önerisi ile Disiplin Kurulu tarafından ilgili personele geçici olarak işten el çektirilebilir. Bu durumda ilgili personel, hakkındaki idari karar süreci sonuçlanana kadar mecburi izinli sayılır.

Soruşturmayı yapmakla görevli denetçi tarafından, suistimalin boyutu, nedenleri, ilgilileri, ilgililerin kusur dereceleri, olaya neden olan iç kontrol eksiklikleri ve olayın tekrar etmemesi için alınması gereken önlemleri belirten soruşturma raporu düzenlenir.

SORUŞTURMA BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yaşanan suistimal eylemlerine ilişkin raporlar, İç Denetim Birimi tarafından konsolide ve periyodik olarak Denetim Komitesi?ne sunulur.

Suistimale konu eylemin oluşması neticesinde sorumluluğu aranacak personele verilecek idari disiplin cezaları da Personel Yönetmeliği uyarınca Disiplin Kurulu tarafından karara bağlanır. 

Suistimale konu eyleme neden olan iç kontrol eksikliklerini gidermek, düzenlenen soruşturma raporunda belirtilen öneriler çerçevesinde ilgili birim/şube yönetiminin sorumluluğundadır.

ŞİRKET ZARARININ TAZMİNİ

Kaybın büyümesinin önlenmesi ve oluşan kayıpların tahsil edilmesi tüm suistimal soruşturmalarının birincil hedefidir. İç Denetim Birimi, yaşanan suistimal eylemlerindeki kayıp büyüklüğünü belirlemekle yükümlüdür. Soruşturma çalışmaları sırasında, kaybın tahsili için gereken tüm aksiyonlar Birim yönetimi ile birlikte alınmalıdır.

TECRÜBELERDEN DERS ALINMASI

Yönetim, suistimal eyleminin tekrarlanmaması için gereken kontrol ortamını tesis etmekle yükümlüdür.
Gerekmesi durumunda, İç Denetim Birimi, yenilenen süreçlerin etkin olarak çalışıp çalışmadığı konusunda takip denetimi gerçekleştirebilir.

ROL VE SORUMLULUKLAR

ÜST YÖNETİMİN SORUMLULUKLARI:
- Şirket genelinde suistimalin hiçbir şekilde tolere edilmeyeceği mesajını açıkça vermek,
- Suistimal risklerini azaltacak ya da en düşük seviyeye indirecek iç kontrol sistemlerinin oluşturulmasını sağlamak,
- Oluşturulan iç kontrol sistemlerinin yeterliliği, etkinliği ve uygulanmasından sorumlu olmak,
- İç denetim çalışmalarına destek olmak,
- Çalışanların suistimali önleme politikaları konusunda bilgi sahibi olmalarını ve uygun eğitimleri almalarını sağlamak,
- Yaşanan suistimal eylemleri neticesinde, kayıpların tekrarlanmaması için iç kontrol ortamında yapılacak değişikliklerin takibini yapmak.

DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞININ SORUMLULUKLARI:

İletilen soruşturma raporlarını değerlendirerek, suistimal eylemini gerçekleştiren çalışana verilecek uygun disiplin cezalarına karar vermek ve konunun yasal otoritelere intikal ettirilmesini sağlamak.

DENETİM KOMİTESİNİN SORUMLULUKLARI:

Suistimal eylemlerine ilişkin inceleme ve soruşturma raporlarında önerilen aksiyonların hayata geçirilip geçirilmediğini takip etmek, iç kontrol ve risk yönetimi ortamının sağlığı konusunda yürürlükteki yasal mevzuatı da dikkate alarak Yönetim Kurulu?nu bilgilendirmek.

YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI:

Sorumlu bulunduğu alanda suistimali önleme kontrollerini tesis etmek, suistimali önlemek, yapılan operasyonlardaki suistimal risklerini belirlemek, mevcut suistimali önleme kontrollerini sürekli gözden geçirmek, daha önce yaşanmış suistimal olaylarının tekrarlanmaması için gerekli kontrolleri tesis etmek,

-Kontrollerin uygulanmasını ve prosedürlere uyulmasını sağlamak, tesis edilen kontrollerin etkin bir şekilde işleyip işlemediğini kontrol etmek,

- Çalışanları suistimal şüphelerini iletmeleri konusunda cesaretlendirmek, tüm suiistimal bildirimlerini aynı ciddiyetle değerlendirmek ve gerekmesi durumunda İç Denetim Birimi'ne bildirmek,

İÇ DENETİM BİRİMİN SORUMLULUKLARI:

- İç kontrol sistemlerinin etkinliği ve verimliliğini test etmek, yeterliliği konusunda tüm ilgili paydaşlara güvence vermek,

- Suistimal eylemlerine ilişkin İç Denetim Birim Yönetmeliği?nde belirtilen yetki ve sorumluklar dahilinde inceleme ve soruşturma yaparak sonuçlarını Disiplin Komitesi?ne karar alınması için yönlendirmek, Denetim Komitesi?ne raporlama yapmak

- Suistimal önleme kültürünün Şirket geneline yayılması ve çalışanların bilinçlendirilmesi konusunda Üst Yönetim ile birlikte gerekli aksiyonları almak.

İNSAN KAYNAKLARI VE İDARİ İŞLER BİRİMİN SORUMLULUKLARI:

- Etik İlkeler Kılavuzu?nu ve Personel Yönetmeliği?ni güncel gelişmeler ve yaşanan suiistimal olayları paralelinde güncellemek,
- İşe alım çalışmalarında detaylı özgeçmiş sorgulamaları yapmak,
- Çalışanların suistimali önleme konusunda bilinçlenmeleri için gereken eğitimleri almalarını sağlamak.

ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI

Tüm Şirket çalışanları, Personel Yönetmeliği, İç Denetim Birim Yönetmeliği ve ilgili mevzuat saklı kalmak koşuluyla,

- Sorumluluğundaki Şirket ve müşteri varlıklarının korunmasından,
- Suistimal belirtisi olabilecek anormal olaylara ve işlemlere karşı yeterli farkındalığa sahip olmaktan,
- Suistimal şüphesi uyandıran durumları bir üst yöneticisine ve bu politikada belirtilen esaslara göre ilgili yerlere bildirmekten,
- Suistimal kontrollerinin testi sırasında veya soruşturma olaylarında bilgi ve belgelerin zamanında ve eksiksiz bir biçimde temin edilmesinden sorumludur.

 

Ücretlendirme Politikası

İşbu ücretlendirme politikası ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler gereğince; Şirketimizin yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme prensipleri belirlenmiştir.

1.Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Prensipleri 
1.1. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlerinin belirlenmesinde, Şirketin mevcut finansal durumu, şirketin faaliyetlerinin kapsamı, hedefleri, piyasada geçerli olan ücret politikaları ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak yasal yükümlülüklere uygun olarak belirlenir.

1.2. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde, hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bununla birlikte, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri, bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde belirlenir. 

1.3. Hazırlanan ücret politikaları genel kurul toplantılarında pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve Şirketin internet sitesinde de yayınlanır. 

2. Ücretler: 
Üst düzey yöneticilerin ücretleri sabit ve değişken olmak üzere iki şekilde ödenir. Sabit ücretler görev ve sorumlulukların kapsamına göre belirlenir. Değişken ödemeler ise, performansa dayalı olarak ödenen prim, ikramiye vb. gibi ödemelerdir.

 

GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

SPONSORLUK VE KURUMSAL SORUMLULUK POLİTİKASI

A) AMAÇ

Garanti Finansal Kiralama A.Ş.’nin kurumsal sorumluluk ve sponsorluklarla ilgili yaklaşımında tutarlılık sağlamak, işbirliğine gidilen kişi, kurum ve kuruluşlarla olan süreçlerini belirlemek.

B) TANIM

Garanti Finansal Kiralama A.Ş., finansal kiralama sektörünün ve ülkenin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran Kurumsal Sorumluluk programları ve toplumun beklentilerini en üst seviyede karşılayacak sponsorluklar gerçekleştirerek topluma sürdürülebilir katkı sağlamayı amaçlar.

Garanti Finansal Kiralama A.Ş.,aşağıdaki konularla ilgili sponsorluk tekliflerini dikkate almamaktadır;

  • Siyaset ve siyasi partilere ilişkin her türlü organizasyon,
  • Dini organizasyonlar,
  • Uyuşturucu, kumar gibi zararlı alışkanlıkları özendirici etkinlikler,
  • Yasal olmayan sporlar ve tüm faaliyetler,
  • Lobicilik faaliyetleri/organizasyonları,
  • Ayrımcı Projeler. Toplum içerisinde herhangi bir ayrımcılığı teşvik edecek (din, dil, ırk, yaş, cinsiyet vb.) her türlü proje.

 

C) SPONSORLUK STRATEJİLERİ

Garanti Finansal Kiralama A.Ş., öncelikle ilgi temel ilgi alanını oluşturan iş çevrelerini destekleyen organizasyon ve etkinlik sponsorlukları yapmaktadır.

 

Fuarlar

Garanti Finansal Kiralama A.Ş.’nin bilinirliği daha da artırarak, toplumun ve özel sektör temsilcilerinin ilgisini bu alana çekmek ve finansal kiralama sektörünü desteklemek büyütmek ve geliştirmek amacı ile fuar organizasyonlarına sponsor olarak katkı sağlamaktadır.

Finans

İşkolları için konferans, toplantı, fuar ve benzeri organizasyonlara sponsorluklar gerçekleştirilmektedir. Bu sponsorluklar değerlendirilirken aşağıdaki kriterler dikkate alınmaktadır:

- Hedef kitle

- Mevcut ve potansiyel müşterilere fayda,

- Konu ve içeriğin işkolu önceliklerini kapsaması,

- Görünürlük ve finansal kiralama sektörüne sağlanacak katkı,

Amacımız, şirketimiz hedefleri doğrultusunda işkollarının ihtiyaçlarını karşılamak ve destek verilen projeye katma değer sağlamaktır.

D) KURUMSAL SORUMLULUK STRATEJİLERİ

Garanti Finansal Kiralama A.Ş., kurumsal sorumluluk kapsamında yürüttüğü sistematik ve uzun soluklu çalışmalarını sürdürülebilirlik anlayışının temel bir bileşeni olarak kabul eder.

 Kurumsal sorumluluk çalışmaları için önceliklerini, müşterileri, çalışanları, yatırımcıların çekirdeğini oluşturduğu geniş bir paydaş kitlesinin ihtiyaçlarını takip ederek ve geri bildirimlerini göz önüne alarak belirler, bu esnada gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurur.

Kültür ve eğitim

Garanti Finansal Kiralama A.Ş., kurumsal sorumluluk çalışmalarında farklı alanlardaki birikimini toplumun ve gelecek nesillerin hizmetine sunmayı amaçlar. Bu amaca en yüksek katma değerli katkıyı sağlayabileceği kurumsal sorumluluk alanlarını kültür ve eğitim olarak belirlemiş ve çalışmalarının odağına toplumun kültürel ve eğitsel birikimine sürdürülebilir katkıda bulunmayı almıştır. Bu amaçlarla Toplum Gönüllüleri Derneği, Ayhan Şahenk Vakfı’na yıllardır destek olmaktadır.

Başvuru Süreci

Garanti Finansal Kiralama A.Ş. olarak toplumun yaşam kalitesini artırmak için, kurum kültürümüzü yansıtan ve besleyen, markamıza değer katan, sürdürülebilir, finansal kiralama sektörünü besleyen kurumsal sorumluluk projeleri ve sponsorlukları hayata geçiriyoruz.

 

Sponsorluk teklifleri ile ilgili gerekli hazırlıkları yapabilmemiz ve sponsorluk takvimimizde doğru bir aralığa konumlandırabilmemiz için, sponsorluğun başlangıç tarihine 3 aydan az süre kalan sponsorluk tekliflerini değerlendirememekteyiz.

Biz Sizi Arayalım